Pascal Tüm Hata Kodları Türkçe Karşılıkları

Hata Mesajları

Derleyici Hataları (Compiler Errors):

1) Out of memory: Yetersiz hafıza.
2) Identifier expected: Gerekli değişken tanımı yapılmamış.

3) Unknown identifier: Tanımlanmayan bir değişken kullanılmış.

4) Duplicate identifier: Aynı değişken iki farklı tiple tanımlanmış.

5) Syntax error: Yazım hatası.

6) Error in real constant: Sabit real tanımında hata.

7) Error in integer constant: Sabit integer tanımında hata.

8) String constant exceeds line: Stringlerde kullanılan tırnaklarda eksiklik veya fazlalık var.

9) Too many nested files: İç içe çok fazla dosya bağlantısı var.

10) Unexpected end of file: Programı sonlandırmak için END. yazılmamış.

11) Line too long: Bir satırda 126 karakterden fazla bilgi bulunuyor..

12) Type identifier expected: Değişken tanımı yapılmamış.

13) Too many open files: Aynı anda çok fazla dosya açılmış.

14) Invalid file name: Geçersiz dosya adı veya bulunamayan dizin.

15) File not found: Dosya bulunamıyor.

16) Disk full: Disk dolu.

17) Invalid compiler directive: Geçersiz derleyici bildirisi.

18) Too many files: Çok fazla dosya tanımı yapılmış.

19) Undefined type in pointer definition: Pointer için bilinmeyen bir tip kullanılmış.

20) Variable identifier expected: Değişken tanımı yapılmamış.

21) Error in type: Tip hatası var.

22) Structure too large: Bilgi yapısı çok büyük.

23) Set base type out of range: Küme eleman sayısı 256 yı geçmiş.

24) File components may not be files or objects: Başka dosyaya ait tip kullanılmış.

25) Invalid string lenght: Geçersiz string uzunluğu.

26) Type mismatch: Tip uyuşmazlığı.

27) Invalid substrange base type: Ön tanımlı bilgi tipi alt ölçüleri geçersiz.

28) Lower bound greater than upper bound: Alt sınır üst sınırdan büyük.

29) Ordinal type expected: Sıra belirleme tipi yapılmamış.

30) Integer constant expected: Tam sayı sabiti gerekli.

31) Constant expected: Sabit gerekli.

32) Integer or real constant expected: Integer veya real sabiti gerekli.

33) Type identifier expected: Tip tanımlaması gerekli.

34) Invalid function result type: Fonksiyon sonuç tipi hatalı.

35) Label identifier expected: Etiket tanımı gerekli.

36) Begin expected: Begin gerekli.

37) End expected: End gerekli.

38) İnteger expression expected: Tamsayılı bir ifade gerekli.

39) Ordinary expression expected: Sıralı ifade gerekli.

40) Bolean expression expected: Mantıksal ifade gerekli.

41) Operand types do not match operator: İşlem ile işareti arasında sorun var.

42) Error in expression: İfadede hata var

43) Illegal assigment: Hatalı atama.

44) Field identifier expected: Alan tanımı yapılmamış.

45) Object file too large: Object dosya hacmi 64K dan büyük.

46) Undefined external: Tanımlanmamış harici dosya.

47) Invalid object-file record: Hatalı object dosyası kaydı.

48) Code segment too large: Kod parçası 64K dan büyük.

49) Data segment too large: Tanımlanan veriler 64K dan büyük.

50) Do expected: DO ifadesi gerekli.

51) Invalid Public definition: Geçersiz Public tanımı yapılmış.

52) Invalid Extra definition: Geçersiz harici dosya tanımı yapılmış.

53) Too many Extra definition: Çok fazla harici dosya tanımı yapılmış.

54) Of expected: OF ifadesi gerekli.

55) Interface expected: İnterface kesim adı gerekli.

56) Invalid relocatable reference: Geçersiz yeniden yerleştirilebilir referans.

57) Then expected: THEN ifadesi gerekli.

58) To or downto expected: TO veya DOWNTO ifadesi gerekli.

59) Undefined forward: Tanımlanmamış FORWARD kullanılmış.

60) Too many procedure: Çok fazla PROCEDURE veya FUNCTION var.

61) Invalid typcast: Geçersiz tip tanım kalıbı.

62) Division by zero: Sıfıra bölme yapılmış.

63) Invalid file type Geçersiz dosya tipi.

64) Cannot read or write variables of this type: Bu tip için okuma veya yazma yapılamaz.

65) Pointer variable expected: Pointer değişken tanımı gerekli.

66) String variable expected: String değişken gerekli.

67) String expression expected: String ifade gerekli.

68) Circular unit: Tekrar eden unit e referans verilmiş.

69) Unit name mismatch: Unit adı uyumsuz.

70) Unit version mismatch: Unit versiyonu uyumsuz.

71) Duplicate unit name: Aynı unit iki kez kullanılmış.

72) Unit name error: Unit isminde hata.

73) Implementation expected: Implamentation kesim adı verilmemiş.

74) Constant and case types do not match: CASE ve sabitte kullanılan tipler uyuşmuyor.

75) Record variable expected: Kayıt değişkeni gerekli.

76) Constant out of range: Sabit, sınırlarını aşıyor.

77) File variable expected: Dosya değişkeni gerekli.

78) Pointer expression expected: Pointer ifadesi gerekli.

79) Integer or real expression expected: Integer veya real ifade gerekli.

80) Label not within current block: Etiket mevcut blok dışında.

81) Label already defined: Etiket önceden kullanılmış.

82) Undefined label in preceding statement: Tanımlanmamış etiket kullanılmış.

83) Invalid @ argument: Geçersiz @ bellek argüman tanımı yapılmış.

84) Unit expected: Unit tanımı yapılmamış.

85) ; expected: Noktalı-virgül işareti gerekli.

86) : expected: İki nokta üst üste işareti gerekli.

87) , expected: Virgül işareti gerekli.

88) (expected: Parantez aç işareti gerekli.

89) )expected: Parantez kapa işareti gerekli.

90) = expected: Eşittir işareti gerekli.

91) :=expected: := işareti gerekli.

92) [ or (. expected: Köşeli parantez veya parantez aç işareti gerekli.

93) ] or .) expected: Köşeli parantez veya parantez kapa işareti gerekli.

94) . expected: Nokta işareti gerekli.

95) .. expected: .. işareti gerekli.

96) Too many variables: Çok fazla değişken tanımı yapılmış.

97) Invalid for control variable: Geçersiz FOR kontrol değişkeni tanımlanmış.
98) Integer variable expected: Integer değişken gerekli.

99) Files are not allowed here: Burada dosyalar kullanılamaz.

100) String length mismatch: String uzunluğu uyumsuzluğu.

Tepkiniz ne?

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments